4 Protocol Eerbetoon

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

I. Onderscheidingen

1 Oorkonde
1.1 De oorkonde strekt tot onderscheiding van een lid dat een aangesloten periode van 40 jaar lid van de vereniging is geweest.
1.2 De oorkonde kan voorts worden toegekend aan een lid van de vereniging dat zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden voor de vereniging, maar dat niet in aanmerking komt voor een zilveren of gouden speld.

2 Zilveren speld
2.1 De zilveren speld strekt tot onderscheiding van een lid dat zich gedurende meer dan 10 jaar op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
2.2 De zilveren speld strekt voorts tot onderscheiding van een niet-lid dat zich op nationaal of internationaal terrein heeft ingezet voor de vereniging of op het gebied van genealogie en heraldiek in het algemeen.

3 Gouden speld
3.1 De gouden speld strekt tot onderscheiding van een lid dat zich zowel binnen als buiten een afdeling gedurende ten minste 15 jaar op zeer bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Dit kan zijn:
a. als lid van een afdelingsbestuur of van het hoofdbestuur, en
b. als lid van commissies, werkgroepen, diensten of door activiteiten die het afdelingsniveau overstijgen.
3.2 De gouden speld strekt voorts tot onderscheiding van een persoon die zich op nationaal of internationaal terrein heeft op zeer bijzondere wijze heeft ingezet voor de vereniging of op het gebied van genealogie en heraldiek in het algemeen.

4 Erelidmaatschap
4.1 Het erelidmaatschap van de vereniging strekt tot onderscheiding van een lid dat gedurende ten minste 25 jaar een uitzonderlijke verantwoordelijkheid of bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan de vereniging van hem of haar heeft mogen verwachten dan wel een zeer uitzonderlijke prestatie heeft verricht.
4.2 Het erelidmaatschap strekt voorts tot onderscheiding van een niet-lid dat op zeer uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de vereniging en voor de genealogie en de heraldiek in het algemeen.
4.3 Bij de toepassing van de voorgaande leden wordt in aanmerking genomen dat iemand geruime tijd werkzaamheden heeft verricht op een wijze die betrokkene onderscheidt van anderen en die getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling.

II. Procedure

5.1 Een voorstel tot verlening van een oorkonde als bedoeld in onderdeel 1.1 geschiedt door het hoofdbestuur.
5.2 Een voorstel tot verlening van een oorkonde als bedoeld in 1.2 geschiedt door het bestuur van een afdeling, door de directeur van het verenigingscentrum, door de hoofdredacteur van Gens Nostra, door de hoofdredacteur van het Heraldisch Tijdschrift dan wel door een hoofd van dienst.
5.3 Een voorstel tot het verlenen van een zilveren speld als bedoeld in onderdeel 2.1 of een gouden speld als bedoeld in onderdeel 3.1 geschiedt door het bestuur van een afdeling, door de directeur van het verenigingscentrum, door de hoofdredacteur van Gens Nostra, door de hoofdredacteur van het Heraldisch Tijdschrift dan wel door een hoofd van dienst.
5.4 Een voorstel tot het verlenen van een zilveren speld als bedoeld in onderdeel 2.2 of een gouden speld als bedoeld in onderdeel 3.2 geschiedt door het bestuur van een afdeling en wordt ondersteund door het bestuur van ten minste één andere afdeling.
5.5 Een voorstel tot het verlenen van het erelidmaatschap als bedoeld in onderdeel 4.1 geschiedt door het bestuur van een afdeling en wordt ondersteund door het bestuur van ten minste twee andere afdelingen.
5.6 Een voorstel tot het verlenen van het erelidmaatschap als bedoeld in onderdeel 4.2 geschiedt door het hoofdbestuur.

Een voorstel voor het verlenen van een onderscheiding wordt gedaan met behulp van een hiertoe opgesteld formulier.

Het formulier voor het verlenen van een onderscheiding dient ten minste drie maanden voor de beoogde uitreiking per post of e-mail te worden gezonden aan de secretaris van het hoofdbestuur.

III. Toekenning

8.1 Onderscheidingen als bedoeld in onderdeel 1.1 worden eenmaal per jaar verleend.
8.2 Een onderscheiding als bedoeld in onderdeel 1.2, 2 of 3 wordt verleend naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis.
8.3 Het hoofdbestuur verleent de onderscheidingen als bedoeld in onderdeel 1, 2 en 3. In voorkomende gevallen is het hoofdbestuur daartoe bevoegd indien geen voorstel ter zake is gedaan.
8.4 De secretaris informeert de aanvrager over het verlenen dan wel het niet-verlenen van de onderscheiding.
8.5 Het erelidmaatschap wordt toegekend door de Algemene Vergadering.

IV Toezending en uitreiking

9.1 De secretaris van het hoofdbestuur zendt de oorkonde als bedoeld in onderdeel 1 toe aan het afdelingsbestuur dat is belast met de uitreiking ervan.
9.2 Een verleende zilveren of gouden speld wordt uitgereikt door een lid van het hoofdbestuur dan wel in bijzonder gevallen door de voorzitter van het afdelingsbestuur. Daartoe treedt de secretaris van het hoofdbestuur in overleg met de aanvrager.
9.3 Vanwege de verlening van een zilveren of gouden speld wordt een oorkonde opgemaakt die wordt getekend door de voorzitter en de secretaris van het hoofdbestuur. De oorkonde wordt uitgereikt tegelijk met de zilveren of gouden speld.

V Eregalerij

Na verlening van een onderscheiding als bedoeld in 1.2, 2, 3 of 4 wordt de naam van de betrokkene opgenomen in de eregalerij op de website.

VI Inwerkingtreding en citeertitel
11.1 Dit protocol kan worden aangehaald als Protocol eerbetoon 2017.
11.2 Het treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
11.3 Het Protocol eerbetoon (versie 3 augustus 2016) vervalt met ingang van 1 januari 2017.
11.4 Dit protocol wordt bekendgemaakt op de website van de vereniging.

Was getekend,
Toon van Gestel, voorzitter
Arie van Herk, secretaris
Weesp, 4 januari 2017

Vorige 3 Eerbetoon Zilveren NGV-speld
Inhoudsopgave